• 0938 229 238
  • info@bluechemgroup.com.vn
  • Nhà Nhập Khẩu Độc Quyền Tại Việt Nam

About Bluechem Group

[:vi]

Mr. Werner Urban – President bluechemGROUP

 

Về bluechemGROUP

Từ năm 1999, các sản phẩm do Bluechem sản xuất chuyên dùng để làm sạch, và bảo vệ cho ngành công nghiệp ô tô ra đời và chúng nhanh chóng được phân phối đi khắp nơi trên toàn cầu.

Trong gần 30 năm, sản phẩm của chúng tôi đã được các hãng ô tô tín nhiệm sử dụng. Nhằm đáp ứng cho nhu cầu của thị trường, chúng tôi đã có những nhà phân phối lớn trên toàn cầu nhằm mang sản phẩm nhanh nhất tới cho người tiêu dùng.

Cùng với sự phát triển vượt bật, chúng tôi đã cho ra đời nhiều nhãn hàng khác nhau và trở thành BluechemGROUP.

Tập đoàn BluechemGROUP (CTP) là một tập đoàn với các công ty hoạt động trên toàn cầu và các đối tác tại hơn 100 quốc gia. Sự thành công của BluechemGROUP dựa trên sự phát triển và phát minh các sản phẩm theo định hướng và thân thiện với môi trường có chất lượng cao. Năng lực sáng tạo, chuyên môn và nhân viên có năng lực cao là nền tảng cho sự phát triển của BluechemGROUP.

Sự phát triển của bluechemGROUP.

Trong những năm qua BluechemGroup đã phát triển và nhiều đối tác trên toàn thế giới đã tìm đến chúng tôi. Chúng tôi đã cho ra thị trường hơn 5.000 sản phẩm trên toàn thế giới. Các đối tác của chúng tôi ở hơn 100 quốc gia đã phát triển rất tốt, chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng của mình.

Đối với công nghệ mới, chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với các nhà khoa học và các tổ chức và các hãng xe để thử nghiệm, đánh giá nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hợp tác là chìa khóa để thành công.

 Với việc sản xuất và phát triển các sản phẩm công nghệ cao, mục đích của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng và các đối tác của chúng tôi một sự trải nghiệm và cảm nhận những sản phẩm tuyệt vời, chất lượng nhất. Sản phẩm chất lượng là nhờ đánh giá độc lập của các tổ chức uy tín, các nhà khoa học, qua các qui trình kiểm tra nghiêm ngặt.

Sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong ngành công nghiệp và khoa học luôn luôn là cốt lõi của các cuộc thử nghiệm công nghệ mới. Đây là một đóng góp lớn trong những thách thức của nhu cầu thị trường ngày càng tăng. Các nhãn hiệu Bluechem và PRO-TEC là sản phẩm chủ lực của BluechemGROUP.

             

[:en]

Mr. Werner Urban – President bluechemGROUP

About bluechemGROUP
Since 1988, Bluechem’s products have been used to clean and protect the auto industry, and they are rapidly distributed around the globe.
For almost 30 years, our products have been used by reputable car companies. To meet the needs of the market, we have large global distributors to quickly bring the products to consumers.

Along with the breakthrough development, we have launched many different brands and become BluechemGROUP. BluechemGROUP (BCG) is a corporation with global companies and partners in more than 100 countries. The success of BluechemGROUP is based on the development and invention of high quality and environmentally oriented products. The creative capacity, expertise and highly qualified staff are fundamental to the development of BluechemGROUP.

The development of bluechemGROUP.

Over the years BluechemGroup has grown and many partners around the world have come to us. We have marketed more than 5,000 products worldwide. Our partners in more than 100 countries have developed very well, we always create the best conditions for our customers.
For new technology, we are always working closely with scientists and organizations and car manufacturers to test and evaluate to meet the growing market demand.

Cooperation is the key to success.
With the production and development of high-tech products, our goal is to provide our customers and partners with an experience and a sense of superior quality products. Product quality is due to independent evaluation by reputable organizations, scientists, through rigorous testing procedures.
Close cooperation with industry and scientific partners has always been at the core of new technology trials. This is a major contribution to the challenges of increasing market demand. The Bluechem and PRO-TEC brands are the flagship of BluechemGROUP.[:]

0938 229 238